January 3 Karen Travers

ABC News White House correspondent on President Biden’s plans this week to tout bipartisan cooperation in Washington