April 23 Jason Nathanson

ABC News entertainment correspondent on this weekend’s Oscar Awards presentation