December 26 Tara Palmeri

ABC News White House Correspondent on the federal government shutdown.